Våre verdier

Tiltaksplan mot mobbing ved Tomasskolen

Mål: Å skape et trygt og godt skole- og læringsmiljø

 • Alle skal ha det bra på Tomasskolen. Elevene skal oppleve en trygg skole hvor vi har nulltoleranse i forhold til mobbing, vold og trakassering av elever og ansatte.
 • Alle som jobber på Tomasskolen skal bidrag aktivt for at mobbing/vold og trakassering ikke skal forekomme på skolens område eller der skolen driver opplæring.
 • Vår kjerneverdier er vennlighet, respekt og kunnskap med mottoet trygg skole for alle.

1.2 Tilskuere

Det er ofte tilskuere når mobbing skjer.
Tilskuerne tenderer til å misforstå hverandres holdninger til det som foregår. Den enkelte tilskuer tror ofte at de andre tilskuerne er mer positive til mobbing enn de i virkeligheten er.
Slike falske normer hindrer tilskuerne til å støtte den som blir mobbet og kan føre til at enkelt tilskuere går sammen med mobberne mot denne.
Mobberne og den som blir mobbet misforstår tilskuernes holdninger på tilsvarende måte. Dette stimulerer mobberne ytterligere, og det øker belastningen på den som blir mobbet.
Dersom tilskuere griper inn til støtte for den som blir mobbet, er dette ofte effektivt for å stoppe mobbingen.

2. Forebyggende arbeid

2.1 På skolenivå
 • God skolestart, dette gjelder alle elevene
 • Samarbeidsrelasjoner skole/hjem
 • Trinn – /elevrådsarbeid
 • Leksehjelp
 • Samlingsstund
 • Trivselstiltak (aktivitetsdag, skidag, div. ekskursjoner og temadager…)
 • Tilsyn i alle utetider
 • Trivselsundersøkelser
2.2 På trinn/gruppe nivå
 • Starter dagen med å hilse på alle elever
 • Samlingsstund
 • Arbeide miljøet. Ungdomsskolen har jente og guttegrupper
 • Trivselstiltak (turer)
 • Rollespill
2.3 På individnivå

Kontaktlærer skal legge til rette for at elevene skal kunne fortelle om hvordan de har det på skolen:

 • Elevsamtaler
 • Foreldresamtale
 • Bevisstgjøre ”tilskuerne”.
2.4 Vi skiller mellom
 • Konflikter generelt(inngripen og elevmegling)
 • Situasjon med mistanke om mobbing (mulig fremgangsmåte skisseres nedenfor)
 • Situasjon med klart påvist mobbing (sanksjonsstigen)
2.5 Mulige fremgangsmåter ved mistanke om mobbing

Kontaktlærer kan bruke mange metoder:

 • Intensivere observasjon
 • Forhøre seg med kolleger, spes.ped.lærer, rektor, inspektør
 • Kan bruke varslingsskjema
 • Be eleven skrive ned hva de synes om trivsel og kameratforhold i klassen
 • Foreta korte personlige intervju
 • Intervju med utvalg av elever
 • Kombinasjon intervju – skriftlig arbeid fra elevene
 • Sosiometrisk undersøkelse
 • Kontakt med foresatte
 • Rådføring med PPT/eksterne hjelpere
 • Gruppemøtet kan virke avdekkende
 • Når du har tilstrekkelig med informasjon:
  Gjør nøye vurderinger om tiltak skal iverksettes eller om saken kan henlegges.

3.1 Tiltak nivå 1

3.1.1 Samtale med den som blir mobbet (samtalen skal foregå skjermet!)
 • Få informasjon
 • Gi støtte og forsikring om at mobbingen skal opphøre
 • Informere om hva skolen har til hensikt å gjøre
 • Føre loggbok
 • Gjennomføre oppfølgingssamtaler i en periode helt til vi vet at mobbingen har stanset
 • Om ønskelig/mulig: opprette støttegruppe

Informer foreldrene/foresatte til den som blir mobbet
En tett utveksling av informasjon mellom eleven og hans/hennes foresatte på den ene siden og kontaktlærer/skolen på den andre er en viktig forutsetning for at den mobbede eleven skal få den nødvendige beskyttelse mot ny trakassering.

3.1.2 Samtale med mobber/ne:

Er det flere, må samtalen skje enkeltvis og forløpende uten at de impliserte får anledning til å snakke med hverandre.

 • ”Vi vet” (dokumentasjon)
 • ”Stopp mobbingen” blir fremført med alvor, tyngde og autoritet
 • Informasjon om konsekvenser dersom mobbing ikke opphører
 • Oppfølgingssamtaler
3.1.3 Kartlegging og arbeid i gruppe/trinnmiljø og/eller tema mobbing spesielt eller generelt

Ansvarlig: Det er viktig at kontaktlærer er den sentrale i arbeidet her, men det betyr ikke at han/hun skal stå alene. Arbeidet må skje i samarbeid med de andre voksne på trinnet samt rektor/inspektør/spesiallærer etter avtale.
Dersom det ikke løser deg går en videre til nivå 2.

3.2 Tiltak nivå 2

3.2.1 Innkalle og gjennomføre møte med mobber/ne og deres foreldre/foresatte.
 • Her er det viktig å ha en sanksjonsrekke klar og drøfte den med foreldrene/forsatte. En starter med noen sanksjoner og ev. endringer eller tilfører flere hvis mobbingen ikke stanser.
 • Lag skriftlig avtale.
3.2.3 Samtidig er det viktig at det blir arbeidet med miljøet på trinnet generelt (hvis mobbing skjer innad på trinnet) og hjelp/støtte til eleven som blir mobbet og mobberen/e.

Samtaler med/ansvarliggjøring av ”tilskuerne”.

3.2.4 Ta opp miljøet på trinnet og mobbing generelt som tema på foreldremøte.
 • Skal en spesifikk sak opp, må det avtales med de aktuelle foreldre/foresatte i forkant.
 • Ansvarlig: Det er viktig at kontaktlærer er den sentrale i arbeidet her, men det betyr ikke at han/hun skal stå alene. Arbeidet må skje i samarbeid med de andre voksne på trinnet samt rektor/inspektør/spesiallærer etter avtale.
  Dersom det ikke løser seg, går en videre til nivå 3.

3.3 Tiltak nivå 3

 1. Det må vurderes om en her skal innkalle eleven som blir mobbet og mobber/ne med sine respektive foreldre/foresatte til et felles møte. Dersom dette ikke er hensiktsmessig innkalles de igjen hver for seg:
  Her er det viktig å ha en sanksjonsrekke klar og drøfte denne med foreldrene/foresatte til mobberen/e. En starter med noen sanksjoner og ev. endrer eller tilførere flere hvis mobbingen ikke stanser.
  Lag skriftlig avtaler
 2. Vurdere å henvise saken videre til Bft for å få ekstern veiledning/støtte/hjelp.
 3. Søke ”akutt” hjelp fra mobilt team
 4. Politianmeldelse
 5. Mobberen/e må bytte skole

3.4 Eksempler på reaksjoner/sanksjoner (punktene er ikke i prioritert rekkefølge)

Fordømme handlingen, ikke mobberen! Han/hun skal lære at han/hun har et valg!

 • Mobberen må følges til skolen av foresatte en periode
 • Mobberen blir fratatt visse goder/fordeler på skolen og/eller hjemme (ikke gå ut med venner en begrenset periode, ikke dataspill, begrenset mobilbruk, tv-titting….)
 • Mobberen må møte utenfor rektors kontor om morgenen og følges til klassen sin av en lærer
 • Mobberen må sitte under tilsyn av lærer/rektor/inspektør i friminutt i en periode
 • Mobber må være i følge med en av tilsynsvaktene ute i enkelte/alle friminuttene i en periode
 • Time-out
 • Mobberen får møte den mobbede elevens foresatte sammen med lærere
 • Mobberen må bytte gruppe en periode (flere mobbere må i ulike grupper)
 • Mobberen skal være med når alle voksne på skolen blir informert

3.5 Klasse foreldremøte

Før en konkret mobbesak tas opp på foreldremøte, må den mobbede eleven selv og foreldrene ha godkjent det, og måten det gjøres på. I innkallingen til møte kan det hete at man skal diskutere klassemiljøet. Lærer, eller elevens foresatte kan si hvem som blir mobbet. Man skal ikke si hvem som utførere mobbingen.
For å sikre oss at det blir gjort noe, og for å dokumenter hva som blir gjort, tilstreber vi å følge denne sanksjonsstigen!
Men det er alltid viktig å vurdere hver enkelt sak individuelt, og finne den mest hensiktsmessige måten å håndtere den på. Ingen saker er som kjent like

Nullmobbing small gul

Her på Tomasskolen har vi fokus på trivsel og inkludering av alle!

Les mer om våre nullmobbing tiltak!

Hva skjer

Ingen arrangementer